Groener en duurzamer Waterschapsgebouw – Roermond

Sinds midden 2017 opereert Waterschap Limburg vanuit het Waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan in Roermond. Dit gebouw en de nabije omgeving ervan ondergaan momenteel een metamorfose richting meer groen en meer duurzaamheid. Een logische vervolgstap nu het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en het oude Waterschap Limburg (WL) na hun fusie duurzaam en efficiënt in dit pand zijn gehuisvest. Bureau FRANKEN begeleidt het onderzoek naar de haalbaarheid van deze vooruitstrevende ambities.

Met de vergroening en verduurzaming van zowel het Waterschapsgebouw als de directe omgeving ervan wil Waterschap Limburg een lichtend voorbeeld zijn voor anderen. Met name als het gaat om het voorkomen van hittestress in de stad, het verduurzamen van bestaande kantoorpanden en het opvangen én hergebruiken van regenwater. Zo worden gevels en daken van het kantoor van Waterschap Limburg voorzien van groene beplanting. Een even slimme als smaakvolle manier om te zorgen voor de nodige verkoeling tijdens warme zomerdagen en om de hoeveelheid fijnstof in de lucht te reduceren.

Rondom het kantoorpand aan de Maria Theresialaan wordt een tuin aangelegd die is voorzien van waterprojecten en een wadi (een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk is gevuld met regenwater). Langzaam maar zeker transformeert de Maria Theresialaan zo in een smallere, groene laan met minder verharding en meer bomen en andere beplanting. Zo maakt het oude schoolgebouw aan de zuidkant van het plangebied plaats voor een parkeerterrein. Een groen parkeerterrein uiteraard, voorzien van waterdoorlatende bestrating waardoor het overtollige water de bodem in kan zakken. Zo ontlast deze bodeminfiltratie het riool bij hevige buien.

Duurzaamheidsgedachte voorop

Het streven van Waterschap Limburg is om in de toekomst volledig waterneutraal te zijn. Daarom wordt nu ook al goed nagedacht over opvang en hergebruik van regenwater en lokale zuivering van afvalwater in en om het kantoorgebouw. Bij de recente herhuisvesting is vanuit de duurzaamheidsgedachte al bewust gekozen voor een bestaand kantoorpand, in plaats van nieuwbouw. Een bewuste keuze die versterkt is door de directe aanleg van 300 zonnepanelen op het dak en extra isolerend triple glas in de gevels. Deze duurzame keuze wordt in de toekomst nog krachtiger met aanvullende maatregelen die het gebouw qua energieprestaties verder optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan betere isolatie van de gevels en de daken, het toepassen van ledverlichting en het aanbrengen van buitenzonwering.

Technische haalbaarheid

In de eerste maanden van 2018 onderzocht bureau FRANKEN de eerste contouren van de ambities op technische haalbaarheid. Ook is in deze periode onderzocht welke budgetten noodzakelijk zijn om de ambities te kunnen realiseren. De Gemeente Roermond is nauw betrokken bij de plannen en faciliteert Waterschap Limburg waar nodig. Ook omwonenden, woningcorporaties en bedrijven in de omgeving worden betrokken om mee te denken in de verdere uitwerking.

Rol bureau FRANKEN

 • Voorzitter stuurgroep en ontwerpteam
 • Strategische besluitvorming
 • Projectmanagement van ontwerp tot uitvoering
 • Coördinatie vergunningen en bijbehorende onderzoeken
 • Omgevingsmanagement tbv afstemming met omwonenden en stakeholders
 • Directievoering en kwaliteitsmanagement tbv gebouwbeheer en inrichting
 • Financiële projectbewaking
 • Budgetraming haalbaarheidsonderzoek

Facts

 • Het waterschapsgebouw heeft een totaal vloeroppervlak van circa 10.000m2. Het plangebied omvat het gebouwperceel en de omliggende openbare ruimte, inclusief de Maria Theresialaan, tezamen circa 25.000m2. In samenwerking en in overleg met de omgeving/omwonenden omvat het studiegebied, tot waarbinnen de huidige ambities potentieel kunnen reiken, circa 46.000m2 grondoppervlak (4,6ha.)

Financiering

 • De subsidiemogelijkheden van dit project zijn kansrijk vanwege het duurzame en innovatieve karakter. Het project speelt optimaal in op toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering, innovaties en het vergroten van duurzaamheid bij de verdere ontwikkeling van de afvalwaterketen.
 • Binnen het haalbaarheidsonderzoek wordt samenwerking gezocht met overheid, ondernemingen en onderwijs (Triple Helix, “gouden driehoek”), eventueel in de vorm van een PPS. De initiële projectpartners zijn de gemeente Roermond, de moutfabriek en de Woningstichting.

Tijdlijn

 • September 2017 – Start traject ontwerp en onderzoek
 • Februari 2018 – Samenwerkingsovereenkomst met gemeente Roermond
 • April 2018 – Eerste inventarisatie haalbaarheid en budgetraming
 • Mei/juni 2018 – Overleg en afstemming met omgeving en omwonenden
 • Medio 2018 / begin 2020 – Ontwerptrajecten
 • Medio 2019 / begin 2021 – Gefaseerde uitvoering vergroenen en verduurzamen

Externe Samenwerking

 • Waterschap LimburgOpdrachtgever en gebruiker
 • Waterschapsbedrijf Limburg– Opdrachtgever en gebruiker
 • MTD Landschapsarchitecten – Landschapsarchitect
 • MVD Architecture & urban planning– Architect
 • EPAplus – duurzaamheidsadviseur
 • Palte BV – constructeur
 • Kragten – civieltechnisch adviseur
 • Gemeente Roermond – Projectpartner
 • Inpijn Blokpoel – Adviseur bodemonderzoek

Om omwonenden en andere betrokkenen te informeren over het initiatief en de plannen, hebben wij een korte projectfilm gemaakt; in enkele minuten passeert het integrale verhaal voor vergroening en verduurzaming de revue. Deze film is onder meer vertoond tijdens de eerste informatiebijeenkomst voor personeel en omwonenden.

De film vindt u HIER.